OZO PO Tisk Email

Jednu z mnoha služeb co jako organizace nabízíme jsou činnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně dle §11 zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o služby, projekty, dokumentace či revize. Rozsah činností je definován v zákoně o požární ochraně, respektive ve vyhlášce 246/2001 sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Zpracujeme veškerou požární dokumentaci dle zákona:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Provádíme školení a odbornou přípravu v požární ochraně:

 • vedoucích zaměstnanců (nejméně 1x za 3 roky)
 • zaměstnanců (nejméně 1x za 2 roky)
 • preventivních požárních hlídek (nejméně 1x ročně)
 • preventistů v PO (nejméně 1x ročně)

Preventivní požární prohlídky:

 • pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle zákona o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně
 • předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně
 • cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu, lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídky

Lhůty preventivních požárních prohlídek:

 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (nejméně 1x za 3měsíce)
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (nejméně 1x za 6 měsíců)
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (nejméně 1x za rok)
 

Náhodný obrázek

(c)2009 Hasici-Rescue ; Powered by Joomla!